Home

Nathon Jones


“Some of the best playing I've ever heard…and then this guy came on.”
Bobby McConechy

Left panel top background

Cover art for BunachasBunachas

Riona Whyte
WCMCD046Tracklist
1. Chaidh Mi air Chuairt do dh'Fhionnairigh  
2. Tillidh Mi  
3. Iain Ghlinn Cuaich  
4. Coigreach Siubhlach  
5. Mo Shoraidh Do'n Eilean  
6. Dean Ba Ba Mo Leanabh  
7. Gleann Eite  
8. Air A' Ghille Tha Mo Run  
9. A Mhorbhairne Ghlas Nan Tulaichean  
10. An Gille Ban  
11. Cadal Cha Dean Mi  
12. Soraidh  
13. Long Mo Bhruadair  

Left panel bottom background